Elektronski naslov
Geslo
 
Ste pozabili geslo? ?
Elektronski naslov
Kotaktna številka
Slovenija
0800 80 389
(00386)01 777 4164
Delovni čas
Pon - Pet
08:00h - 20:00h
Sob
08:00h - 14:00h

Pogodba o poslovnem sodelovanju

POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU

I. STRANKE POGODBE

1. člen

  1. Turistična agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split, Hrvatska, MB: 2466457, ID: HR-AB-21-020038491, ki jo zastopa Goran Vrgoč, vodja projekta (v nadaljevanju Adriatic.hr).
  2. (v nadaljevanju: subagent).

II. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

Adriatic.hr potrjuje, da se ukvarja s turistično dejavnostjo v skladu z zakoni Republike Hrvaške, oziroma da ima vse z zakonom predpisane odobritve in dovoljenja, ki so potrebna za nudenje storitev namestitve in ostalih storitev, ki jih ponuja.

Subagent potrjuje, da se ukvarja s turistično dejavnostjo v skladu z zakoni države, v kateri je registriran, ter da ima vse z zakonom predpisane odobritve in dovoljenja, ki so potrebna za nudenje storitev, ki so predmet te Pogodbe.

3. člen

Adriatic.hr ima interes, da preko subagenta prodaja storitve iz svoje ponudbe.

Subagent ima interes plasirati storitve iz Adriatic.hr ponudbe na svoje tržišče.

Stranki pogodbe potrjujeta, da obstaja skupni interes za prodajo storitev iz Adriatic.hr ponudbe ter s to Pogodbo utemeljujeta bodočo poslovno sodelovanje.

III. PREDMET POGODBE

4. člen

Predmet te Pogodbe so vsi proizvodi in storitve, ki se nahajajo v ponudbi Adriatic.hr-ja, če s posebno pogodbo ni določeno drugače.

Subagent bo preko povpraševanja zakupil proizvode in storitve iz Adriatic.hr ponudbe.

Adriatic.hr prodaja storitve zasebne namestitve v imenu in za račun dajalca storitev, medtem ko storitve hotelske namestitve, najem čarter plovil, najem svetilnika ter rent-a-car storitve prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Subagent vse prevzete storitve prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ADRIATIC.HR-ja

5. člen

Adriatic.hr je odgovoren za kvaliteto proizvodov in storitev, ki so predmet te Pogodbe.

6. člen

Adriatic.hr jamči za resničnost slikovnih zapisov in podatkov vezanih za značilnost proizvodov in storitev iz svoje ponudbe v trenutku vnosa, kakor tudi za resničnost pogojev, pod katerimi se nudijo. Adriatic.hr se obvezuje, da bo preverjal točnost objavljenih informacij, ter jih bo takoj, ko bodo spremenjene (značilnosti ali cena), uskladil s stanjem na internetu in to brez predhodnega ali naknadnega opozorila subagentu. Adriatic.hr jamči subagentu nespremenjeno ceno že zakupljenih proizvodov in storitev.

7. člen

Adriatic.hr se obvezuje, da bo subagentu omogočil pristop svojim bazam podatkov ter mu dal na razpolaganje vse razpoložljive materiale vezane za svojo ponudbo, da bi subagentu omogočil čimbolj kvalitetno promocijo in prodajo proizvodov in storitev, ki so predmet te Pogodbe.

8. člen

Adriatic.hr ni obvezan vpeljati subagenta v načine prodaje proizvodov in storitev iz ponudbe Adriatic.hr-a, kakor tudi ne sodelovati v stroških nastalih z njihovo prodajo.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SUBAGENTA

9. člen

Subagent se obvezuje, da bo značilnosti proizvodov in storitev iz Adriatic.hr ponudbe predstavljal in prodajal v nespremenjeni obliki.

Subagent se obvezuje, da bo seznanil gosta s Splošnimi pogoji najema namestitve in/ali s Splošnimi pogoji najema plovila Adriatic.hr-ja.

10. člen

Subagent se obvezuje, da bo proizvode in storitve iz Adriatic.hr ponudbe predstavljal in prodajal s strokovno pozornostjo, sledil navodilom Adriatic.hr-ja, zastopal njegove interese ter čuval poslovno tajno.

11. člen

Vse informacije o značilnosti ponujenih storitev, njihove fotografije ter kontaktni podatki njihovih lastnikov, katere dobi subagent s podpisom te Pogodbe, so izključno lastništvo Adriatic.hr-ja. Subagent je pooblaščen prenesti te informacije samo gostom, ki so zakupili iskane storitve in jih ne sme prenesti tretjim osebam. Po prekinitvi te Pogodbe, subagent ne sme prodajati storitev Adriatic.hr ponudbe, uporabljajoč fotografije in podatke, do katerih je imel dostop, ko je Pogodba še veljala. Če bi Adriatic.hr naknadno ugotovil, da subagent deluje v nasprotju s to odredbo, se določa pogodbena kazen, ki je ekvivalentna znesku tedenskega najema vsake namestitvene enote, ki jo subagent proda s pomočjo fotografij in/ali podatkov objavljenih na spletnih straneh Adriatic.hr-ja. Izračun bo izvršen po cenah namestitve Adriatic.hr-ja v glavni sezoni. Za določanje pogodbene kazni ne bo relevanten dejavnik o ustvarjenem dobičku subagenta, ampak bo relevanten le dokaz, da nepooblaščeno uporablja fotografije in/ali podatke Adriatic.hr-ja.

12. člen

Subagent ima popolno svobodo pri kreiranju strategije promocije in prodaje proizvodov in storitev, ki so predmet te Pogodbe.

VI. TRAJANJE POGODBE

13. člen

Pogodba se sklepa za nedoločen čas.

Obe stranki lahko prekineta Pogodbo, brez potrebe navajanja razlogov za prekinitve le-te. Obvestilo o prekinitvi Pogodbe mora biti drugi stranki posredovano v pisni obliki.

Če so med strankama izpolnjene vse predhodno prevzete obveznosti v trenutku prekinitve Pogodbe, se smatra, da je sodelovanje med strankama prekinjeno na dan, ko je ena od strank posredovala drugi stranki zahtevo za prekinitev sodelovanja. Če pa obstajajo še neizpolnjene predhodno prevzete obveznosti, se stranka, ki jih je prevzela, obvezuje, da jih bo izpolnila do datuma valute računa.

VII. REŠEVEVANJE SPOROV

14. člen

Vsak eventualni spor bodo stranke pokušale rešiti sporazumno. V primeru da stranke ne uspejo rešiti spora, soglašajo, da je za reševanje spora stvarno pristojno sodišče v Splitu.

Za vse, kar ni posebaj določeno v tej Pogodbi, se uporabljajo veljavni pravni predpisi Republike Hrvaške.

VIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogodba in vse njene priloge so sestavljene v dveh enakih dvojezičnih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod vsake jezične variante. V primeru morebitnega spora na sodišču velja izvod v hrvaškem jeziku.

Stranki sta Pogodbo prebrali in ugotavljata, da ni nikakršnih nejasnosti in, da sta Pogodbo v celoti razumeli, ter da Pogodba vsebuje njuno pravo voljo in jo v znak strinjanja lastnoročno podpiše zakoniti zastopnik subagenta in zakoniti zastopnik Adriatic.hr-ja.

Ta Pogodba prične veljati z dnem podpisa zakonskih zastopnikov strank Pogodbe.


V Splitu, 01.10.2008

Obstoječ uporabnik

Prijavite se za pristop uporabniški strani

Adriatic.hr
Poljička cesta 26
21000 Split, Hrvaška
tel: +385 21 456-456
fax: +385 21 456-789
gsm: +385 91 234-5641
e-mail: info@adriatic.hr
ID: 16364086764
ID: HR-AB-21-020038491
Plačilo zavarovano s SSL enkripcijo
Generiranje: s | XML: s | PHP: s
Memorija: MB | Host: | XML Service(0)
Adriatic.hr uporablja "piškotke", ki zagotavljajo boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Izvedite več... Zapri