E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Live Chat
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h

Farkoster

ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE HYRA AV BÅT

1. INLEDANDE ANMÄRKNING

Turistbyrån ”Adriatic.hr d.o.o.”, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (i fortsättningen: Adriatic.hr) garanterar att uppgifter om charterutbud publicerade på webbsidan www.adriatic.hr är riktiga, samt att villkor som charterflottan erbjuds under är också riktiga. Adriatic.hr underhåller samtliga båtar från sitt utbud med stor hänsyn och garanterar att båtarna uppfyller samtliga tekniska krav och är i gott skick.

Den person som har inbetalat förskottsbetalning och i och med det bekräftat bokning för en eller flera båtar ifrån Adriatic.hr:s utbud (i fortsättningen: gästen) ingår en laglig förbindelse med Adriatic.hr och därmed bekräftar att denne är ense med Allmänna villkor avseende hyra av båt (i fortsättningen: Allmänna villkor) som med denna bilaga presenteras till gästen. Allt som står i Allmänna villkor är lagligt bindande för både gästen och Adriatic.hr. Allmänna villkor skall stå som grunden till lösning av tvister som möjligtvis kan förekomma mellan gästen och Adriatic.hr. Därför är det gästens skyldighet att ordentligt läsa Allmänna villkor innan förhandspenningen skall betalas.

2. BOKNINGSBEGÄRAN

Bokningsbegäran ställer man enklast på Adriatic.hr:s webbsida genom att fylla i bokningsformuläret. Man kan också göra det personligen i Adriatic.hr:s kontor eller hos subagenter som har tillstånd att sälja tjänster från Adriatic.hr:s utbud. Gästen är skyldig att utlämna samtliga uppgifter som krävs i bokningsformuläret samt att visa samtliga dokumenter som är erforderliga för bokningsprocessen ifall gästen gör en bokning i Adriatic.hr:s kontor eller hos Adriatic.hr:s subagent.

Ifall gästen inte har gjort det vid bokningstillfälle är denne skyldig att senast en månad före hyrestidens början skicka in besättningslista (crew-list) med fullständiga namn, adress och födelsedatum, samt typ och nummer av giltiga identifikationsdokument för samtliga besättningsmännen. Ifall båten bokas utan skeppare är gästen skyldig att skicka in en kopia av båtförartillstånd.

3. HYRESPRISER

Hyrespriser för båtar på Adriatic.hr:s webbsida är angivna i euro. Adriatic.hr förbehåller sig rätten till att ändra angivna priser ifall båtägaren ändrar priser.

Samtliga angivna priser gäller för hyresperiod av sju dagar, från lördag till lördag.

Priser varierar p.g.a. båtmodell, byggår och säsongsperiod och är således angivna för varje båt för sig.

Angivna priser inkluderar: tekniskt besiktad och godkänd, ren och torr båt med fulla bräsnle- och vattentankar (som skall vara i samma skick vid båtens återlämning), utnyttjande av båten och dess utrustning, obligatorisk båtförsäkring, båtförsäkrnig som överstiger värde av den bestämda depositionen, kroatiskt skepptillstånd, chartertillstånd för båten, samt allt som är angivet på webbsidan vid den uthyrda båtens presentation.

Angivna priser täcker ej kostnader för vistelse i marinor samt båtplats i hemmahamn under hyrestiden, hamn- och vistelseavgifter samt övriga avgifter, extrautrustning för båten, bränslekostnader, ersättning för Adriatic.hr:s besättning och andra extratjänster, sjuk- och olycksförsäkring för besättningen, kostnader för alla andra behov, samt för allt som icke är angivet på webbsidan vid den hyrda båtens presentation.

Ifall prisändring för en viss båt sker efter bokningen men innan förskottsbetalning har genomförts är Adriatic.hr skyldig att omedelbart efter mottagandet av information om prisändringen meddela gästen om detta. Ifall gästen accepterar nya villkor skickar Adriatic.hr en ny beräkning till gästen.

Ifall prisändring för en båt sker efter genomförd förskottsbetalning garanterar Adriatic.hr att resten av beloppet ska överensstämma med det ursprungliga priset som gästen hade reserverat båten för.

4. BETALNING

För att bokningen skall vara bekräftad skall gästen betala ett förskott av 50 % av hela hyresbeloppet. Resterande hyresbelopp skall betalas senast en månad före hyresperioden skulle börja.

Gästen får hämta ut den hyrda båten endast under förutsättningen att denne har genomfört samtliga nödvändiga betalningar.

Med förskottsbetalning bekräftar gästen att denne har fått fullkomligt kännedom om båtens egenskaper samt om villkor för hyra av båt. Då betalningen av förskott har skett blir allt som står i Allmänna villkor lagligt bindande för både gästen och Adriatic.hr.

5. GÄSTENS RÄTT TILL ÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNING

Ifall gästen önskar avbeställa den bokade båten skall detta ske i skriftligt form (via e-post, fax eller vanlig post).

Dagen som Adriatic.hr har mottagit det skriftliga meddelande om avbeställningen på tas som grunden för beräkning av avbeställningskostnader. Avbeställningskostnader räknas på följande sätt:

 • För avbeställning tidigare än 60 dagar före hyrestidens början tar Adriatic.hr 30 % av hela hyresbeloppet. Resten återbetalas till gästen på dennes bekostnad.
 • För avbeställning senare än 60 dagar men tidigare än 30 dagar före hyrestidens början tar Adriatic.hr 50 % av hela hyresbeloppet, d.v.s. att Adriatic.hr behåller hela förskottet.
 • För avbeställning inom 30 dagar före hyrestidens början tar Adriatic.hr 100 % av hela hyresbeloppet.
 • För avbeställning efter uthämtande av båten behåller Adriatic.hr 100 % av hela hyresbeloppet. Gästen skall i sådant fall ansvara för samtliga kostnader som möjligen kan förekomma i anknytning till avbeställningen.

Återbetalningen skall ske direkt efter avslutat beräknig av det exakta återbetalningsbeloppet. Återbetalningen får ske antingen till gästens bankgiro eller till gästens valutakonto. Vid valutabetalningen till utlandet ansvarar gästen för bankkostnader.

Ifall bokningsavbeställning orsakas av force majeure eller av objektiva anledningar på gästens sida (dödsfall i familjen, hälsoproblem, stor olycka…) skall förskottet icke återbetalas.

6. DEPOSITION

Vid båtens uthämtande lämnar gästen till Adriatic.hr:s representant en obligatorisk deposition som bekräftelse att samtliga eventuella förluster eller skador som kan uppstå under hyrningen skall täckas, även om de ej omfattas av försäkringen. Depositionen betalas med kontanter eller med ett blankt kvitto med avtryck av gästens kreditkort. Typ och summa av depositionen är angivna på webbsidan vid den hyrda båtens presentation.

Deposition i dess helhet återges till gästen efter att Adriatic.hr:s representant har besiktat båten och konstaterat att båten återlämnades på avtalad tid och plats, städad och oskadad, med fulla bränsle– och vattentankar, samt ifall det icke finns eller icke är anmälda anhållanden av tredje man gentemot gästen som är anknutna till gästens utnyttjande av den hyrda båten.

I fall av grov ovarsamhet, skador av båten och/eller utrustningen samt förlust av en eller flera delar av båten ansvarar gästen för samtliga kostnader. Adriatic.hr skall behålla så stort belopp av depositionen som motsvarar värde av reparationen, anskaffning och/eller köpandet av utrustningen eller enstaka delar av båten. Ifall skador/förlust av båten/utrustningen omöjliggör vidare uthyrning av båten behåller Adriatic.hr så stort belopp av depositionen som motsvarar summan av förlorade vinsten.

Deposition är obligatorisk även i fall då båten hyres med skeppare som engageras av Adriatic.hr. I detta fall får inlämnad deposition ej användas för täckning av kostnader som har förekommit p.g.a. skepparens ovarsamhet och dålig behärskning av båten och utrustningen.

7. UTHÄMTANDE AV BÅTEN

Båten hämtas ut på den avtalade tiden mellan klockan 17.00 och 20.00 på den avtalade platsen.

Ifall gästen ej hämtar ut båten under 12 timmar efter den avtalade tidens utgång utan att meddela om detta har Adriatic.hr möjlighet att ensidigt upphäva avtalet om hyra av båt. Ifall detta sker har gästen icke rätt att i efterhand kräva ersättning.

Ifall Adriatic.hr oavsett anledningar ej kan leverera den bokade båten på avtalade tid och plats får Adriatic.hr en 24-timmars period på sig att leverera till gästen en ersättningsbåt som har samma eller bättre egenskaper än den bokade båten. Ifall Adriatic.hr inte åstadkommer detta har gästen rätt att upphäva avtalet och få samtliga erlagda belopp återbetalade. Ifall gästen bestämmer att vänta för ersättningsbåten utanför den 24-timmars tidsramen får gästen begära ersättning som motsvarar hyresvärde för det antal dagar som man inte hade båten till förfogandet. Adriatic.hr ansvarar ej för belopp större än det avtalade hyrespriset samtidigt som vilka som helst andra gästens rätter till ersättning uteslutes.

Vid uthämtande av båten är gästen skyldig att lämna till Adriatic.hr:s representant voucher som visar att hela hyresbeloppet är betalat.

Adriatic.hr förbinder sig att utlämna till gästen en tekniskt godkänd och fullutrustad båt med fulla bränsle– och vattentankar. Båten skall dessutom vara ren, städad och torr och fullständigt förberedd för segling.

Vid båtens uthämtande förbinder gästen sig att denne skall varsamt besikta och kontrollera allmänt skick av båten och utrustningen, samt fastställa om det riktiga skicket av inventarium och utrustningen överensstämmer med medföljande inventarielistan. Eventuella klagomål ställer man endast innan utsegling. Möjliga gömda felaktigheter och brister på båten och/eller utrustningen som Adriatic.hr vid båtens utlämnande inte kunde ha kännedom om, samt brister och fel som uppstår efter båtens utlämnande och som Adriatic.hr inte kunde förutse ger ej gästen rätt att begära sänkning av hyrespriset.

8. ÅTERLÄMNANDE AV BÅTEN

Gästen är skyldig att återlämna båten på avtalad tid (senast klockan 9.00 på morgonen) till den i avtalet bestämda destinationshamnen. Båten skall vid återlämningen vara i samma skick som den var vid uthämtandet, d.v.s. ren och städad, med fulla bränsle– och vattentankar och redo för vidare segling.

Ifall vidare segling under resan oavsett orsak blir omöjlig och/eller det visar sig att överstigning av avtalad återlämningstid ej kan undvikas, måste för erhållning av anvisningar både kontaktperson i hemmahamn och Adriatic.hr underrättas. Information om skickade underrättelse måste föras in i loggboken. Dåliga väderförhållanden berättigar ej överstigning av avtalad återlämningstid. Försening berättigas endast om den är orsakad av force majeure.

Ifall den avtalade återlämningstiden överstigas garanterar gästen att denne skall betala beloppet av en dags hyra för varje försening upp till tre timmar. För varje försening som överstiger tre timmar, samt för varje påbörjade nästkommande kalenderdag garanterar gästen att denne skall betala beloppet som motsvarar trefaldig dags hyra och som ytterligare förhöjs för extrakostnader som p.g.a. försenad återlämning av båten har förekommit för Adriatic.hr. Således rekommenderas det att man återkommer till destinationshamnen kvällen före återlämningsdagen av båten.

Ifall båten återlämnas till hamnen som inte är avtalad som destinationshamnen betalar gästen till Adriatic.hr samtliga kostnader för båtens transport till den avtalade destinationshamnen, den bestämda förseningsavgiften ifall förseningen har förekommit samt ersättning för samtliga skador som inte täcks av försäkringen och som har förekommit under transport av båten.

Vid återlämningstillfälle kollar Adriatic.hr:s representant allmänt skick av båten och utrustningen samt jämför inventarium och utrustningen på plats med inventarielistan. Gästen är skyldig att anmäla till Adriatic.hr:s representant samtliga eventuella brister och skador. Ifall skador har uppstått på båtens skrov eller det finns misstanke om sådana skador måste båten grundligt besiktas med hjälp av dykare eller kran. Det är Adriatic.hr som bestämmer om besiktnings tillvägagångssätt dock dess kostnader betalas av gästen.

Ifall gästen skulle försöka fördölja skadan eller förlust som skedde under båtuthyrningen och detta försök avslöjas skall gästen betala 300 euro till Adriatic.hr som straffavgift samt betala för skador som uppstod på båten.

Kostnader för förlorade eller skadade delar av båten eller utrustningen som orsakades av ovarsamhet eller felaktig hantering av gästen och dennes besättningsmän är gästens ansvar. Adriatic.hr skall detta belopp ersätta ifrån gästens deposition.

Ifall båten återlämnas ostädad och orent skall Adriatic.hr ersätta kostnader för städningstjänst ifrån gästens deposition. Ifall gästen återlämnar båten med icke fulla tankar skall Adriatic.hr ersätta kostnader för bränsle och för tjänsten av bränsletankandet ifrån gästens deposition.

Under hela hyresperioden förblir båten ägodel av Adriatic.hr eller av ägaren som Adriatic.hr har ingått samarbetes avtal med. Fram till tidpunkten av godkänt båtåterlämnande betraktas båten som hyrd av gästen.

9. FÖRLÄNGNING AV HYRESTIDEN

Ifall gästen oavsett anledning önskar förlänga hyrestiden måste denne återkomma till avgångshamn, ta kontakt med Adriatic.hr:s representant och begära skriftlig medgivande för en ny återlämningstid och återlämningshamn.

10. BÅTDOKUMENTATION

Båten utlämnas till gästen med fullständig och giltig dokumentation som är erforderlig för hyrningen (tillstånd, anmälan, koncession...) samt med andra bilagor i båtens pärm (listor av hamnar med hamnmyndigheter, bränslestationer…). Gästen förbinder sig att med särskild hänsyn hantera samtliga mottagna dokumenten.

Vid båtens återlämning är gästen skyldig att återlämna samtliga mottagna dokumenten med tillhörande bilagor.

Gästen är skyldig att föra loggbok.

11. ADRIATIC.HR:S ÅTAGANDE

Adriatic.hr förbinder sig att sköta om fullgörande av hyrda tjänster med uppmärksamhet av den gode affärsmannen samt att sköta om gästens rättigheter och dennes bäste intresse enligt de goda sederna inom turismen.

Adriatic.hr är skyldig att försäkra att gästen får samtliga hyrda tjänster utförda och således är det Adriatic.hr som ansvarar för eventuella ejutförda hyrda tjänster eller delar av tjänster.

Adriatic.hr tar inget ansvar för ändringar eller ejutförnade av tjänster eller delar av tjänster som orsakas av force majeure i gästens hemland eller i landet som gästen har bokat tjänster i (krig, allmänna oroligheter, strejker, terroristiska anfall, naturliga katastrofer, intervention av behöriga myndigheter och dylikt).

12. GÄSTENS ÅTAGANDE

Med följande uttalande förpliktar gästen sig att:

 • Denne skall ha med sig giltiga resehandlingar. Kostnader anknutna till borttapande eller stjäl av resehandlingar betalas av gästen.
 • Denne skall skaffa och genomgående utstudera tryckta handlingar om rätt användning av båten.
 • Denne samvetsgrant och varsamt skall hantera båten, utrustningen och inventariet. Gästen förpliktar sig särskilt att denne icke skall hantera båten under påverkan av varken alkohol eller narkotika samt att denne skall allmänt bete sig ansvarigt till sin besättnings belåtenhet.
 • Denne skall segla endast innanför kroatisk territorialvattengräns. Segla utanför kroatiskt territorialvatten får man enbart med tidigare skriftligt godkännande av Adriatic.hr.
 • Denne ej skall segla inom områden som är för segling förbjudna.
 • Denne ej skall segla och planera rutter (itinerary) utan att innan dess genomgående utstudera navigeringskartor, möjliga rutter, nautiska guider och andra manualer som finns på båten. Gästen förpliktar särskilt sig att denne ej skall segla i områden som är otillräckligt utforskade och otillräckligt täckta med nautiska kartor.
 • Denne skall vid uthämtande av båten meddela Adriatic.hr om en approximativ segling rutta (itinerary), samt inom rimliga intervaller upplysa Adriatic.hr, via mobiltelefon eller tillgänglig radiokommunikation, om båtens position och tillstånd av både båten och besättningen. Gästen skall dessutom meddela Adriatic.hr om eventuella fel och skador.
 • Denne försiktigt skall planera rutten och segla enligt den, så att omvändningspunkt mot destinationshamnen blir högts tvådagarssegling ifrån destinationshamnen, vilket betyder omkring 40 sjömil.
 • Denne ej skall segla under natten utan navigationsbelysning, samt utan att med stor uppmärksamhet titta på däcket och kolla efter potentiella hinder.
 • Denne enbart skall segla under säkra väderförhållanden och vid god synlighet, samt undvika uppenbarligt farliga områden.
 • Denne skall i samband med väderförhållande förkorta eller dra ned segel i rätt tidpunkt, samt försäkra bekväm segling genom att inte tillåta onödvändiga belastningar av masten, seglen och linor.
 • Denne ej skall lämna hamnen eller ankarplats ifall vindens hastighet överstiger 23 knopar eller förväntas bli av det måttet, samt ifall allmänna väderförhållanden är ostabilla.
 • Denne ej skall lämna hamnen eller ankarplats ifall båten eller en viktig del av utrustningen såsom motorn, masten, seglen, linor, länspumpan, ankarutrustning, kompas, navigationsbelysningen och säkerhetsutrustningen är icke felfri.
 • Denne ej skall lämna hamnen ifall hamnmyndigheterna har utfärdat utseglingsförbjud, ifall bränslereserv är otillräckligt, samt ifall någon från besättningen blir sjuk.
 • Denne ej skall använda båten för kommersiella syften (skeppning av varor eller människor mot ersättning), för professionellt fiske, seglingsskola och liknande aktiviteter.
 • Denne ej skall uthyra båten i andra hand eller låta tredje man använda båten.
 • Denne ej skall ta ombord större antal personer än det som båten är registrerad för, samt tillåta att någon person utanför besättningslistan vistas på båten.
 • Denne ej skall vara med i regattor eller i båtrace utan Adriatic.hr:s medgivande.
 • Denne ej skall bogsera en annan båt förutom i nödvändiga fall.
 • Denne skall ta alla förebyggande åtgärder för att undankomma att den hyrda båten behöver bogseras. Ifall sådan situation ändå förekommer skall man komma överens om bogseringspriset med bogserbåtens kapten innan den hyrda båten skulle bogseras samt begära Adriatic.hr:s tillstånd för detta.
 • Denne skall respektera tull– och andra regler och förordningar som gäller i Kroatien, samt inte ta ombord vilka som helst av tullen odeklarerade föremål.
 • Denne skall se till att denne själv och alla besättningsmän agerar enligt gällande lagar och förordningar i Kroatien. Denna bestämmelse syftar särskilt på lagar om fiske, undervatten fiske, samt till föremål av arkeologiskt värde som inte får förbehållas på båten.
 • Denne medger att avtal om hyra av båt upphävas ifall man fastställer att någon ifrån besättningen har brutit mot gällande kroatiska lagar och/eller förordningar, samt att Adriatic.hr i sådant fall helt fritt får disponera båten utan att gästen får vilken som helst ersättningsrätt. Vidare fastställs det särskilt att Adriatic.hr i sådant fall frias från vilket som helst ansvar hos behöriga myndigheter eftersom det är gästen som skall ansvara framför behöriga myndigheter för samtliga begångna förseelser och/eller brott.
 • Denne skall ta på sig fullständigt ansvar och betala ersättning till Adriatic.hr för samtliga kostnader som skulle visa sig uppstått p.g.a. gästens agerande och oaktsamhet och som Adriatic.hr materiellt och lagligt ansvarar till tredje man.
 • Dennes ansvar för samtliga förseelser av navigerings regler och andra regler som var begångna under hyrestiden ej avslutas efter hyrestidens utgång.
 • Denne skall i fall av båthaveri, båtolycka eller brytningar anteckna händelseförloppet, omedelbart meddela Adriatic.hr, anmäla havsolycka till den närmaste hamnmyndigheten samt begära bekräftelse om anmälningen från hamnkapten, läkaren eller den behöriga myndigheten.
 • Denne skall i fall av fel på båten eller båtutrustningen som har orsakats av naturlig förbrukning av båten/utrustningen omedelbart underrätta Adriatic.hr om detta. Adriatic.hr är skyldig att åtgärda felet inom 24 timmar efter mottagandet av underrättelsen. Ifall Adriatic.hr åtgärdar felet inom 24 timmar har gästen ingen rätt till någon ersättning. Telefonnummer för underrättelse om fel finns med i båtdokumentation.
 • Denne skall till Adriatic.hr betala ersättning för varenda skada som har orsakats av gästens ovarsamt agerande och oaktsamhet och som inte täcks av försäkrnig och som Adriatic.hr ansvarar till tredje man för.
 • Denne skall i fall av försvinnande av båten och tillhörande utrustningen, i fall av omöjlighet att föra båten samt i fall av rekvisition, beslagtagnig eller förbjud som utfärdas av statliga myndigheter eller av tredje man omedelbart underrätta Adriatic.hr och behöriga myndigheter samt begära kopian av polisrapport om detta.
 • Denne skall ta fullständigt ansvar ifall statlig myndighet beslagtagar båten p.g.a. olämpliga eller olagliga aktiviteter (kommersiellt fiske, urplockning av antikviteter från havets botten…) som har skett under hyresperioden.
 • Denne skall själv ansvara i fall av havsförorening vid påfyllning av bränsletank samt deponering av sopor och avfall utanför för det förutsätta platser.
 • Denne skall kontrollera nivå av olja i motorn varje dag. Skador och förluster som uppstår p.g.a. brist av olja i motorn ansvarar gästen för.
 • Denne skall på korrekt sätt föra loggboken som skall lämnas på båten efter hyrnings utgång.
 • Denne skall ta ombord husdjur (hundar, katter, fåglar…) enbart ifall man tidigiare har fått Adriatic.hr:s medgivande. Vanligtvis är husdjur på båten ej tillåtna. Undantag till denna bestämmelse kan förekomma ifall en tidigare överenskommelse har inträffats.

Det materiella och det lagliga ansvaret för handling emot här övertagna åtagande tas enbart av gästen.

13. SKEPPARENS KOMPETENS

Gästen måste ha nödvändiga maritima kunskaper och skickligheter, giltigt intyg för skeppare i det öppna havet samt VHF cerifikat. Ifall gästen inte har dokumenten, kunskaper och skickligheter som krävas förbinder gästen sig att denne skall försäkra att båten endast framföras av den besättningsmannen som uppfyller samtliga av dessa krav.

Adriatic.hr får begära från gästen eller från den person som av gästen har utnämnats till båtförare att framför Adriatic.hr:s representant utsegla till havet och demonstrera sina kunskaper och skickligheter. Kostnader för testning betalas av gästen. Tiden som utnyttjades för testen ingår i hyrestiden.

Ifall Adriatic.hr:s representant under testningen fastställer att gästen eller av gästen utnämnd båtförare inte har tillräckliga kunskaper, skickligheter och/eller giltiga och nödvändiga intyg skall Adriatic.hr utöka besättningen med en officiell skeppare. Ifall gästen inte accepterar den utnämnda skepparen har Adriatic.hr rätt till att förbjuda utsegling av båten, upphäva avtalet samt behålla hela hyresbeloppet. Gästen har ingen rätt till ersättning.

Ifall gästen i förväg är medveten om att denne skall vara i behov av tjänster av Adriatic.hr:s officiella skeppare är gästen skyldig att vid bokningstillfälle upplysa Adriatic.hr om detta.

14. FÖRSÄKRING

Försäkring är bestämd med villkor som fastställdes av försäkringsbolag hos vilken båten har försäkrats av antingen Adriatic.hr eller båtägaren.

Båten är försäkrad för skador som vållades till tredje man samt från tredje mans ansvar upp till höjden av båtens värde (obligatorisk försäkring). Båten är dessutom kaskoförsäkrad inom det anmälda båtvärdet för risker enligt försäkringsvillkor. Kaskoförsäkring täcker skador över depositionsbeloppet som orsakades av force majeure dock ej skador som orsakades avsiktligt eller p.g.a. grovt ovarsamhet.

Gästen, besättningen samt deras personliga tillhörigheter är ej försäkrade. Därför rekommenderas det att gästen själv tar hand om dessa försäkringar.

Samtliga skador och/eller förluster måste anmälas till Adriatic.hr omedelbart efter förekomsten. I fall av större haveri såsom haveri som inblandar flera båtar måste haveri anmälas till den behörige hamnmyndighet och från den skall man begära tillhörande dokumentation som i efterhand skall lämnas till försäkringsbolag. Skador som täcks av försäkringen men som inte omedelbart anmäldes till Adriatic.hr, till behöriga myndigheter samt till försäkringsbolaget, såsom skador som det inte finnas fullständig dokumentation för skall inte erkännas enligt försäkringsvillkor och det blir gästen som skall ansvara för dessas fullständiga belopp med sina personliga tillgångar.

Ifall båten är skadad är gästen enligt gällande villkor av kaskoförsäkring skyldig att betala enbart för kostnader upp till depositions värde. Kostnader för samtliga skador av båten och/eller utrustningen som orsakades p.g.a. grovt ovarsamhet och/eller förlust av en eller flera delar av utrustningen skall fullständigt betalas av gästen.

Eftersom seglen ej är försäkrade är det gästen som betalar för kostnader som kan förekomma vid skador av seglen. Gästen befrias från ansvaret enbart i fall av naturligt slitage av seglen samt ifall seglen skadas p.g.a. mastbrott.

Motorskador som orsakades av oljebrist i motorn täcks ej av försäkring och det är gästen som ansvarar för samtliga kostnader för motorskador.

Gästen tar fullständigt materiellt ansvarar för skador som uppkom vid ankring och parkering av båten i hamnar och småhamnar som anses som osäkra.

15. ANSVAR FÖR KOSTNADER SOM FÖREKOM UNDER HYRA AV BÅT

Samtliga skador eller brister som förekom eller uppkom då båten var under gästens ansvar och som inte är anknutna till naturligt slitage av båten skall ersättas av gästen. Före reparationen skulle gästen träffa överenskommelse med Adriatic.hr:s representant angående det tekniska berättigandet av nödvändig reparation.

Samtliga skador eller brister som förekom eller uppkom då båten var under gästens ansvar och som är anknutna till naturligt slitage av båten skall ersättas av Adriatic.hr. Före reparationen skulle gästen träffa överenskommelse med Adriatic.hr:s representant angående det finansiella och det tekniska berättigandet av nödvändig reparation. Gästen betalar reparationen direkt och är skyldig att förvara kvittot så att gästen kan få detta belopp återbetalat vid återlämnandet av båten.

16. SKADOR OCH BROTT

Gästen förbinder sig att underrätta Adriatic.hr om samtliga brott och skador omedelbart efter dess förekomst oavsett dess orsak. Adriatic.hr skall upplysa gästen om tillvägagångssätt av behövligt arbete och/eller utrustnings utbyte. Kostnader som kan uppstå p.g.a. oberättigade reparationer och utbyte av utrustningsdelar skall betalas av gästen.

17. FÖRLUST AV ÄGODELAR

Adriatic.hr ansvarar ej för förlust och/eller skador av gästens och besättningens ägodelar samt av någons ägodelar som lämnas eller förvaras på båten, i servicebilen, i Adriatic.hr:s kontor eller i kontor av båtägaren. Med inbetalning av fastställt förskott och med erkännandet av Allmänna villkor avsäger gästen sig rätten till samtliga ersättningskrav både från Adriatic.hr och båtägaren som är anknutna till förlust/skador av egna eller någons ägodelar.

18. FOTOGRAFIER AV BÅTAR

Ifall fotografier av båtar som är publicerade på Adriatic.hr:s webbsida har Adriatic.hr:s märke betyder detta att fotografier föreställer exakt den båt som gästen skall vistas på.

Adriatic.hr uppmärksammar särskilt att fotografier av båtar som finns på Adriatic.hr:s webbsida och som är utan Adriatic.hr:s märke ej föreställer exakt den båt som gästen skall vistas på. Sådana fotografier är båttillverkarens representativa fotografier av den modell som gästen hyr och är publicerade endast i ett orienteringssyfte för att hjälpa Adriatic.hr:s kunder. Vid insyn av själva båten kan gästen upptäcka vissa avvikelser ifrån angivna fotografier (anknutna till båtens utrustning eller byggåret) men inga avvikelser av båtens riktiga tillstånd från tillståndet som presenterades på webbsidan får ej vara anledning för gästen att kräva en ersättningsbåt eller vilken som helst typ av ersättning ifall den riktiga modellen av den erbjudna båten överensstämmer med modellen av den hyrda båten.

Det rekommenderas att gästen vid bokningstillfället får informera sig om samtliga detaljer som är av dennes särskilda intresse.

Vid presentation av båtar från sitt utbud, beroende på antal kabiner, visar Adriatic.hr teckningar av samtliga varianter av den presenterade båtmodellen. Adriatic.hr förbinder sig på ett uppmärksammade sätt presentera det riktiga antalet kabiner i båten. Gästen bör visa särskilt uppmärksamhet angående det riktiga antalet kabiner på båten eftersom möjlighet för gästens klagomål i efterhand om att tilldelad båt har mindre antal hytter än det som står på båtens teckning på webbsidan uteslutes.

19. KALGOMÅL

Varje gäst har rätt till klagomål ifall denne anser att hyrda tjänster utfördes på ett ofullkomligt och/eller otillfredsställande sätt. E rimlig ersättning får begäras endast ifall gästen vid båtens återlämning (check-out) lämnar in ett skriftligt klagomål med bifogade dokumentation och fotografier. Det skriftliga klagomålet skall vara undertecknat av både gästen och Adriatic.hr:s representant. Klagomål som lämnas in i efterhand samt utan fullständig dokumentation skall Adriatic.hr ej ta i behandling.

Adriatic.hr är skyldig att komma med ett skriftligt beslut om klagomålet inom sju dagar efter mottagande av klagomålet. I samband med informationssamling samt kontroll av klagomålets påstående med personer som är direkt eller indirekt inblandade i klagomålet får Adriatic.hr skjuta up tidpunkt för klagomålets lösning i högst sju dagar.

Tills Adriatic.hr inte fattar ett beslut avsäger gästen sig rätten till att involvera någon tredje man, UHPA (Förening av kroatiska resebyråer) eller domstol samt att lämna information ut till media. Ifall gästen agerar emot denna bestämmelse, oavsett om gästens påstående är berättigade eller inte, får Adriatic.hr p.g.a. överträdelse av proceduren rätt till skadeståndskrav för skador som skulle förorsakas av sådant agerande av gästen.

Högsta ersättning per klagomål får vara upp till beloppet av den reklamerade delen av tjänsten samtidigt som den inte får omfatta redan utnyttjade tjänster såsom hela hyresbeloppet. Gästen avsäger i förväg sig rätten till anspråk till skadestånd för vilka som helst till detta anknutna materiella eller immateriella skador (exempelvis bankkostnader för transfer av pengar, telefonkostnader, extra bränslekostnader, förlorad tid, stress, psykiska smärtor…).

20. DOMSTOLS BEHÖRIGHET

Varje tvist som eventuellt kan förekomma skall parter försöka lösa med en frivillig överenskommelse. Ifall gästen ej är nöjd med byråns lösning har denne rätt att begära att tvisten skall lösas av domstol.

För detta fall fastställas behörighet av domstol i Split och tillämpning av lagar som är i kraft i Kroatien.


Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close