E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Live Chat
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h

Användning av internet sidan

1. AVTAL MELLAN TURISTBYRÅN "ADRIATIC.HR" OCH WEBBSIDORNAS ANVÄNDARE

Användarregler och -villkor finns för att skydda användare av Adriatic.hr:s tjänster, turistbyrån "Adriatic.hr" och andra Internetanvändare från oansvariga, störande, stötande och i yttersta fall olagliga aktiviteter. Genom att handla enligt användarvillkor försäkrar Ni både för Er själv och andra trevligare och effektivare användning av "Adriatic.hr:s" tjänster.

Med att nyttja dessa webbsidor eller vilken som helst tjänst ifrån "Adriatic.hr:s" utbud erkänner Ni här angivna användarregler och -villkor. Därför ber vi Er att verkligen läsa och respektera dessa eftersom agerande mot användarregler och -villkor medför lagliga konsekvenser. Ifall Ni icke erkänner användarregler och -villkor för dessa webbsidor råder vi Er att ej nyttja dem.

2. WEBBSIDORNAS INNEHÅLL

Innehåll och service på Adriatic.hr:s webbsidor står, enligt villkor som är fastställda med detta avtal, användare, besökare och affärspartners till förfogande. Innehåll och service på dessa webbsidor är framför allt avsedda för de som är intresserade i utveckling och möjligheter av kroatisk turism.

Innehåll av Adriatic.hr:s webbsidor är av kommersiell och informativ karaktär och får användas endast för personlig bruk. Syftet som Adriatic.hr:s webbsidor har är att på ett kvalitativt sätt informera intresserade användare om det kroatiska turistutbudet vid Adriatiska havet. Med åtskilliga informationer, ämnesgrupperingar samt med möjlgheter av intern sökning vill man försäkra en fullständig tillgänglighet av upplysningar som skall ha en bestämmande roll då användaren väljer läge, logi och andra förutsättningar för sin semester.

Vi är särskild uppmärksamma på kvalitetspresentation av Adriatic.hr:s kapaciteter inom privat logi. Mångfalder av detaljerade informationer och fotografier av interiör av varje logienhet i objektet med en 3D visning, terrasser, balkonger, utsikter från objektet, gårdar, parkeringsplatser, badstränder närmast objektet, vackraste badstränder i själva orten samt på rivieran som orten befinner sig på ger en realistisk inblick i logienheter som önskas boka och är samtidigt den bästa garantin mot otrevliga överraskningar vid själva ankomsten.

3. INFORMATIONERNAS RIKTIGHET

Adriatic.hr förbinder sig att ta samtliga förnuftiga åtgärder för att leverera riktiga och exakta informationer. Trots detta vill vi härmed upplysa användaren att fel, misstag och förseningar i uppdatering av uppgifter kan förekomma såsom att typografiska fel kan uppstå utan "Adriatic.hr:s" ansvar.

Eftersom det är Adriatic.hr:s personal som samlar samtliga uppgifter och fotografier anknutna till privat logi är det Adriatic.hr som, enligt Allmänna villkor för tjänster av privat logi, tar ansvar för fel, misstag och förseningar i uppdatering av den sektion av webbsidor.

4. PERSONLIGT OCH OKOMMERSIELLT BRUK AV TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER

Denna webbsida är avsedd endast till ert personliga och okommersiella bruk. Ändringar, kopiering, distribution, direkt överföring, visning, presentation, reproduktion, publicering, auktorisation, skapande av derivat, försäljning av information, mjukvaror, produkter eller tjänster som ägs av denna webbsida är strikt förbjudet. Undantaget är webbsidornas kommersiell nyttjande utav Adriatic.hr:s affärspartners vilket är bestämt med sarskilt avtal om samarbete.

5. UPPHOVSRÄTTEN

Turistbyrån "Adriatic.hr" äger exklusivt upphovsrätten till idé och utförandet av projektet. Samtliga applikationer och mjukvara på www.adriatic.hr sidor ägs av Adriatic.hr och dess partners. Auktor av samtliga informationer på Adriatic.hr:s webbportalen är Adriatic.hr i samarbete med dess partners. Innehåll som icke ägs av Adriatic.hr märks och uppvisas särskilt. Ifall Ni uppmärksammar överträdelse av upphovsrätten var vänlig och meddela oss om detta via e-post: webmaster@adriatic.hr, så att vi skulle kunna från våra webbsidor bortta material i frågan ifall vi ej träffar en annan överenskommelse med auktor eller ägare.

Samtliga fotografier på Adriatic.hr:s webbsidor, och särskilt de stämplade med Adriatic.hr:s logo, ägs exklusivt av Adriatic.hr. Upphovsrätten till samtliga material som finns på Adriatic.hr:s webbsidor har Adriatic.hr. Användare och besökare av Adriatic.hr får ej kopiera eller utnyttja informationer i kommersiella syften utan Adriatic.hr:s vetande och skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålls. Medier och andra partnerturistbyråer tillåtas, enligt överenskommelse med Adriatic.hr, publicera dessa material i tryckta och elektroniska medier samt på webbsidor av våra partnerbyråer endast i reklam och informativ syfte. Att använda material från Adriatic.hr:s webbsidor på annat sätt är icke tillåtet. Med att använda material från Adriatic.hr:s webbsidor förbinder medier och partnerbyråer sig att fullständigt agera enligt här fastställda bestämmelser och villkor ifall annat icke bestämmas med särskilt avtal.

6. PRIVAT SKYDD

Er kommunikation med Adriatic.hr är helt privat och skyddas som sådant. Det enda fallet vi begär personuppgifter från Er är om Ni behöver betala förhandspenning eller slutgiltigt bekräfta bokningen. Då behöver vi era personuppgifter för att kunna registrera utförd inbetalning för önskat logi till ert namn och skicka tillhörnade uppgifter till er e-postadress. Era personuppgifter vidarebefordras endast till tjänstegivaren i logienheten som Ni bokade i vårt system.

Härmed vill vi också meddela Er att vi skall använda era personuppgifter för att informera Er om viktiga ändringar som sker i Adriatic.hr. Ifall Ni icke vill ha meddelande om ändringar, förmåner och speciella erbjudande från Adriatic.hr ber vi Er att meddela oss om detta.

7. UPPGIFTERNAS SÄKERHET

För säkerhet av uppgifter på Adriatic.hr:s webbsidor har vi försäkrat att datorsystemet använder program som följer besök på nätet och som igenkänner oauktoriserade försök att skicka eller ändra data samt dem som på andra sätt skulle kunna vara skadliga. Oauktoriserade försök av skickande eller ändringar av data på denna plats är strikt förbjudna och medför konsekvenser som är fastställda med lag eller med dessa villkor.

Adriatic.hr garanterar ej för säkerhet och sekretess av meddelande som har skickats via e-post p.g.a. själva mediets osäkerhet.

8. FÖRBJUDET OCH OTILLÅTET BRUK

I och med bruk av denna webbsida förbinder Ni Er att Ni ej skall använda uppgifter, speciellt fotografier, och alla andra material som ägs av Adriatic.hr eller dess partners i olagliga eller med dessa villkor otillåtna syfte.

9. LÄNKAR TILL TREDJE MANS WEBBSIDOR

Adriatic.hr:s webbsidor innehåller bland annat länkar till webbsidor som kontrolleras av andra fysiska och juridiska personer. Dessa länkars syfte är att rekommendera eller att vara källor till ytterligare information. Eftersom Adriatic.hr ej har någon inflytande över dessa webbsidors redaktionella policy befriar med detta avtal Adriatic.hr sig något ansvar för dessas innehåll samt riktighet och trovärdighet av uppgifter som finns på dessa webbsidor.

10. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Adriatic.hr förbehåller sig rätten att utan föregående varning ändra de användarvillkor. Ändringar träder i kraft i publicerings stund. Besökare är skyldiga att på egen hand uppmärksamma ändringarna och att i god tid anpassa sig efter dem.

Detta avtal tillämpas tills ena parten upphäver det. Ni kan upphäva detta avtal genom att sluta använda denna webbsida såsom att förstöra samtliga material som Ni "har laddat ner" från den, utskrivit eller förvarat på något annat sätt.

11. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Användare är ense med att detta avtal kan överföras till annan person.

12. DOMSTOLENS BEHÖRIGHET

Kroatiska lagar tas som grunden för tolkning och tillämpning av juridiska frågor som är anknutna till villkor för användning av material publicerade på Adriatic.hr:s webbsidor. Samtliga krav och tvister som kan förekomma i samband med användning av material i frågan skall uteslutande lösas av för dem behörig domstol i Split.


Trogir, den 25 januari 2001
1. SKLAPANJE UGOVORA IZMEĐU TURISTIČKE AGENCIJE "ADRIATIC.HR" I KORISNIKA WEB SITE-A

Pravila i uvjeti korištenja, te prihvatljivi načini ponašanja korisnika Adriatic.hr Internet stranica postoje radi zaštite korisnika Adriatic.hr usluga, turističke agencije "Adriatic.hr" i ostalih korisnika Interneta od neodgovornih, uznemirujućih, ometajućih, a u krajnjim slučajevima i nezakonitih aktivnosti. Slijedeći uvjete korištenja, osigurat ćete sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje "Adriatic.hr" usluga.

Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge iz "Adriatic.hr" ponude, prihvaćate ovdje navedena pravila i uvjete korištenja. Stoga Vas molimo, da uvjete korištenja svakako pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posljedice propisane zakonom, odnosno ovim ugovorom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uvjetima korištenja ovih stranica, upućujemo Vas da ih ne koristite.

2. SADRŽAJ WEB-a

Sadržaji i servisi na Adriatic.hr Internet stranicama su na raspolaganju korisnicima, posjetiteljima i poslovnim partnerima, a prema uvjetima određenim ovim ugovorom. Sadržaj i servisi na ovim stranicama su prvenstveno namijenjeni svim zainteresiranim za mogućnosti i razvoj hrvatskog turizma.

Materijali objavljeni na Adriatic.hr Internet stranicama su komercijalnog i informativnog karaktera, a korisnici ih mogu koristiti isključivo u osobne svrhe. Svrha Adriatic.hr Internet stranica jest da zainteresirane korisnike kvalitetno informira o turističkoj ponudi hrvatskog Jadrana. Mnoštvom informacija, tematskim grupacijama, te mogućnostima internog pretraživanja se želi osigurati potpuna dostupnost različitih informacija, koje će imati presudan utjecaj za korisnika prilikom odabira lokacije, smještaja i načina na koji će provesti svoj godišnji odmor.

Naročitu pažnju poklanjamo kvalitetnoj prezentaciji Adriatic.hr kapaciteta privatnog smještaja. Mnoštvo detaljnih informacija i fotografija vezanih uz objekt, interijer svake smještajne jedinice unutar objekta, terase, balkone, poglede sa objekta, okućnice i dvorišta, parkirališnog prostora, plaža najbližih objektu, te najljepših plaža u samom mjestu, te rivijere mjesta u kojem se objekt nalazi i priloženi 3D prikazi svake od smještajnih jedinica daju realan uvid u smještajne kapacitete koji se želi rezervirati, te su kao takvi najbolja garancija otklonuća neugodnih iznenađenja pri samom dolasku.

3. TOČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA

Adriatic.hr se obvezuje poduzeti sve razumne mjere u pouzdanom pružanju točnih i kvalitetnih informacija. No, ovim putem upoznajemo korisnika s činjenicom, da se pogreške, propusti i kašnjenja u ažuriranju podataka, te tipografske greške mogu pojaviti i bez odgovornosti "Adriatic.hr".

S obzirom na činjenicu da sve informacije, podatke i fotografije vezane uz privatni smještaj prikuplja osoblje Adriatic.hr stoga odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog dijela web-a Adriatic.hr preuzima na sebe, a sukladno općim uvjetima pružanja usluga smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba.

4. OSOBNA I NEKOMERCIJALNA UPORABA DOSTUPNIH PODATAKA

Ovaj web site je namijenjen isključivo Vašoj osobnoj i nekomercijalnoj upotrebi. Nisu dozvoljene nikakve promjene, umnožavanje, distribuiranje, direktno prenošenje, prikazivanje, predstavljanje, reprodukcija, publiciranje, ovlašćivanje, kreiranje derivata, prodaja informacija, softvera, proizvoda ili usluga u vlasništvu ovog web site-a. Iznimku čini komercijalno korištenje web stranica od strane Adriatic.hr poslovnih partnera dogovoreno posebnim ugovorom o suradnji.

5. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Turistička agencija "Adriatic.hr" je isključivi vlasnik idejnog i izvedbenog projekta, a sve softverske aplikacije na www.adriatic.hr stranicama su u vlasništvu Adriatic.hr-a i njegovih partnera. Autor svih informacija na portalu je Adriatic.hr u suradnji sa svojim partnerima. Oni sadržaji koji nisu vlasništvo Adriatic.hr bit će posebno istaknuti i označeni. Ako primijetite neke povrede autorskih prava molimo Vas da nas obavijestite o tome na e-mail: webmaster@adriatic.hr, kako bi iste bile povučene sa naših stranica, ukoliko ne bi postigli drugačiji dogovor sa autorom ili vlasnikom.

Sve fotografije, a posebice fotografije na kojima je otisnut zaštitni znak Adriatic.hr su isključivo vlasništvo Adriatic.hr. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripadaju Adriatic.hr. Korisnik i posjetitelj Adriatic.hr ne smije kopirati ili koristiti informacije u komercijalne svrhe bez znanja i pismene dozvole Adriatic.hr. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje medijskim subjektima i drugim turističkim agencijama-partnerima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima, te Internet stranicama naših agencija-partnera, a sukladno sa dogovorom postignutim sa Adriatic.hr. Drugačija upotreba materijala sa Adriatic.hr Internet stranica nije dopuštena. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici i turističke agencije-partneri se obvezuju u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva, ukoliko posebnim ugovorom nije ustanovljeno drugačije.

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost i komunikacija sa Adriatic.hr-om uživa potpunu zaštitu i to na način da Vaše osobne podatke tražimo jedino u slučaju kada iskažete interes za uplatom akontacije, odnosno konačnom potvrdom rezervacije, a kako bi smo izvršenu uplatu željenog smještaja mogli evidentirati na Vaše ime, te Vam poslati sve potrebne materijale na Vašu kućnu email adresu. Svi Vaši osobni podaci će biti proslijeđeni jedino pružatelju usluga u smještajnoj jedinici koju ste preko našeg sustava rezervirali.

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da će Vaši podaci biti korišteni kako bismo Vas povremeno izvijestili o svim relevantnim promjenama koje se na Adriatic.hr -u budu događale. Ukoliko ne želite primati nikakve obavijesti o promjenama, pogodnostima i specijalnim ponudama na Adriatic.hr-u, molili bismo Vas da nas o tome obavijestite.

7. SIGURNOST PODATAKA

Radi sigurnosti podataka na Adriatic.hr Internet stranicama smo osigurali da računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mrežu, te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni, te će se prema prekršiteljima primijeniti zakonom ili ovim uvjetima određene sankcije.

Adriatic.hr ne jamči za sigurnost i privatnost poruka poslanih putem elektronske pošte zbog nesigurnosti samog medija.

8. ZABRANJENA ILI NEDOPUŠTENA UPORABA

Korištenjem ovog web site-a se obvezujete da podatke i informacije, a posebice fotografije, kao i bilo koje druge materijale u vlasništvu Adriatic.hr-a ili njegovih partnera nećete koristiti u zakonom zabranjene ili ovim uvjetima nedopuštene radnje ili svrhe.

9. LINKOVI NA STRANICE TREĆIH

Ove Internet stranice sadržavaju i linkove na Internet stranice koje su pod nadzorom drugih fizičkih ili pravnih osoba. Ti linkovi su dostupni samo kao preporuka, odnosno potencijalni izvor dodatnih i opširnijih informacija. Budući da Adriatic.hr nema nikakav utjecaj na njihovu uređivačku politiku, ovim ugovorom se oslobađa bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj, te istinitost i točnost informacija koje se na njima nalaze.

10. PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Adriatic.hr zadržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti ovu Internet stranicu i da uništite sve materijale koje ste sa nje "downloadirali", isprintali, ili na bilo koji drugi način sačuvali.

11. POSEBNE ODREDBE

Korisnik je suglasan da ovaj ugovor može biti prenijet na drugu osobu.

12. SUDSKA NADLEŽNOST

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz uvjete korištenja materijala objavljenih na web stranicama Adriatic.hr, a stvarno nadležni sud u Splitu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.


U Trogiru, 25. siječnja 2001.
Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close