Update your Browser

Your browser doesn't support new technologies we've upgraded on our website! We suggest to update your web browser or to use other.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Ma - Vrij
08:00h - 22:00h
Zo
14:00h - 22:00h

Gebruik internet pagina

1. SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN HET REISBUREAU "ADRIATIC.HR" EN DE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE

De regels en voorwaarden voor het gebruik en de gedragscode voor de gebruiker van de Adriatic.hr website zijn er om de gebruiker van Adriatic.hr diensten, het reisbureau "Adriatic.hr" en andere gebruikers van het internet te beschermen tegen onverantwoordelijke, storende en in het ergste geval onwettelijke activiteiten. De volgende gebruiksvoorwaarden garanderen aan uzelf en andere gebruikers een aangenamer en productiever gebruik van de Adriatic.hr diensten.  

Door het gebruik van deze website of om het even welke dienst uit het Adriatic.hr aanbod, aanvaardt u de hier vermelde regels en gebruiksvoorwaarden. Daarom vragen wij u met drang om deze voorwaarden zeker door te lezen en te respecteren. Zoniet zal u wegens het niet respecteren van deze regels de gevolgen dragen overeenkomstig de wet, respectievelijk deze overeenkomst.  Indien u niet akkoord gaat met deze regels en gebruiksvoorwaarden, vragen wij u om onze diensten niet te gebruiken.

2. INHOUD VAN DE WEBSITE

De inhoud en diensten aangeboden op de Adriatic.hr website staan ter beschikking aan de gebruikers, bezoekers en zakenpartners, overeenkomstig de welbepaalde voorwaarden van deze overeenkomst. De inhoud en diensten op deze website zijn in de eerste plaats bestemd voor alle geïnteresseerden in de mogelijkheden en ontwikkeling van het Kroatische toerisme.

Het materiaal gepubliceerd op de Adriatic.hr website is van commerciële en informatieve aard, en de gebruikers mogen dit dan ook enkel voor persoonlijke doeleinden gebruiken.  Het doel van de Adriatic.hr website is aan geïnteresseerde gebruikers kwalitatieve informatie te verschaffen over het toeristisch aanbod aan de Kroatische kust. Via een hoeveelheid aan informatie, thematische groeperingen en mogelijkheden tot het doorzoeken van de website wordt een volledige toegang tot diverse informatie gegarandeerd. Deze informatie kan van doorslaggevende aard zijn bij het uitkiezen van een locatie, accommodatie en wijze waarop u uw jaarlijkse vakantie zal doorbrengen.  

We schenken bijzondere aandacht aan de kwalitatieve presentatie van de privé-accommodaties. De hoeveelheid aan gedetailleerde informatie en foto's verbonden aan elke accommodatie (het interieur van elke accommodatie, terras, balkon, uitzicht vanuit de accommodatie, tuin, bijbehorende grond, parkeerplaats, het dichtst bijzijnde strand, de mooiste stranden in de omgeving, de riviera...)  en een bijgevoegd 3D overzicht van elk van de accommodaties geeft een realistisch beeld van de accommodatie die u wenst te reserveren en is ook de beste garantie om onaangename verrassingen bij aankomst te vermijden.  
3. JUISTHEID EN AUTHENTICITEIT VAN DE INFORMATIE

Adriatic.hr verbindt zich er toe om alle redelijke maatregelen te treffen om betrouwbare, juiste en kwalitatieve informatie te verschaffen. Maar langs deze weg willen we de gebruiker op de hoogte stellen van het feit dat er zich fouten, verzuim en vertragingen bij het updaten van de gegevens alsook typografische fouten kunnen voordoen waarvoor Adriatic.hr niet verantwoordelijk is.  

Wat de informatie, gegevens en foto's betreft verbonden aan de privé-accommodaties verzameld door personeel van Adriatic.hr, neemt Adriatic.hr alle verantwoordelijkheid op zich voor fouten, verzuim en vertragingen bij het updaten van dat deel van de website, en dit overeenkomstig de algemene voorwaarden voor het aanbieden van private huisvesting bij particulieren. 
4. PERSOONLIJK EN NIET COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE TOEGANKELIJKE GEGEVENS

Deze website is exclusief bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Wijzigingen, vermenigvuldigingen, distributie, directe overdracht, voorstellingen, reproductie, publicatie, toe-eigening, creatie van afgeleide producten, verkoop van informatie, software, producten of diensten in naam van deze website zijn ten strengste verboden. 

5. BESCHERMING VAN DE AUTEURSRECHTEN

Het reisbureau "Adriatic.hr" is de exclusieve eigenaar van het idee en het uitgevoerde project. Alle software toepassingen op de www.adriatic.hr website zijn de eigendom van Adriatic.hr en zijn partners.  De auteur van alle informatie op de website is Adriatic.hr in samenwerking met zijn partners. De inhouden die niet de eigendom zijn van Adriatic.hr zullen speciaal worden aangeduid. Indien u enkele schendingen van de auteursrechten opmerkt, verzoeken wij u dit aan ons mee te delen op volgend e-mail adres: webmaster@adriatic.hr, zodat deze aan onze website kunnen worden onttrokken indien er met de auteur of eigenaar geen andere overeenkomst kan worden bereikt.

Alle foto's, en in het bijzonder de foto's waarop het handelsmerk van Adriatic.hr is afgedrukt, zijn de exclusieve eigendom van Adriatic.hr. De auteursrechten op alle materialen die zich op de Adriatic.hr website bevinden, behoren Adriatic.hr toe. De gebruiker en bezoeker van Adriatic.hr mag geen informatie kopiëren of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Adriatic.hr. Alle rechten zijn voorbehouden. Aan de media en andere toeristische partneragentschappen wordt de toestemming gegeven het materiaal te gebruiken, maar dit enkel en alleen voor advertenties, redactionele en informatieve doeleinden bij de publicatie in kranten, tijdschriften,elektronische media en op websites van onze partneragentschappen, én overeenkomstig de overeenkomst die werd bereikt met Adriatic.hr.  Een ander gebruik van het materiaal van de Adriatic.hr website is niet toegelaten. Door het gebruik van materiaal afkomstig van onze website verbinden de media en de toeristische partneragentschappen zich er toe zich volledig te houden aan de hier vastgestelde beperkingen, voorwaarden en eisen, tenzij er een bijzondere overeenkomst werd afgesloten 

6. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Uw privacy en de communicatie met Adriatic.hr geniet volledige bescherming en dit op een manier dat we enkel om uw persoonlijke gegevens verzoeken wanneer u overgaat tot het betalen van het voorschot om de reservering definitief te bevestigen. Dit om de uitgevoerde betaling van de gewenste accommodatie op uw naam te kunnen noteren en u alle nodige gegevens thuis te kunnen opsturen. Al uw persoonlijke gegevens zullen enkel worden overgemaakt aan de huiseigenaar van de door u gehuurde accommodatie. 

Langs deze weg wensen wij u nog mee te delen dat uw gegevens ook zullen gebruikt worden om u bij tijd op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen die zich bij Adriatic.hr voordoen.  Indien u geen nieuws wilt ontvangen over wijzigingen en speciale aanbiedingen op Adriatic.hr, vragen wij u dit aan ons mee te delen. 

7. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

Omwille van de veiligheid van de gegevens op de Adriatic.hr website hebben we ervoor gezorgd dat het computersysteem gebruik maakt van programma's die bezoeken op het net opvolgen. Hiermee kunnen we niet gemachtigde pogingen om gegevens te verwijderen of te veranderen, alsook andere pogingen die op een of andere manier schade kunnen veroorzaken, opsporen.  Niet gemachtigde pogingen om gegevens te verwijderen of te wijzigen op deze locatie zijn ten strengste verboden. Op de overtreders zal volgens de wet of deze voorwaarden bepaalde sancties worden toegepast.

Adriatic.hr staat niet garant voor de veiligheid en privacy van berichten verzonden via e-mail omwille van de onveiligheid van dit medium zelf. 

8. VERBODEN OF NIET GEAUTORISEERD GEBRUIK 

Via het gebruik van deze website verbindt u zich er toe dat u de gegevens en informatie, en in het bijzonder de foto's, alsook ander materiaal in eigendom van Adriatic.hr of zijn partners, niet zal gebruiken voor door de wet verboden of in deze voorwaarden niet toegelaten handelingen of doeleinden. 

9. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze internetsite bevat ook links naar websites die onder toezicht staan van andere private of rechtspersonen. Deze links zijn enkel toegankelijk als aanbeveling of als eventuele bron voor extra en uitgebreide informatie. Aangezien Adriatic.hr geen enkele invloed heeft op hun redactioneel beleid, bevrijdt het zich via deze overeenkomst van alle verantwoordelijkheid voor de inhoud, authenticiteit en juistheid van de informatie die ze bevatten. 

10. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Adriatic.hr behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen op om het even welk moment en zonder voorafgaande verwittiging. Wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie. Bezoekers zijn verplicht deze wijzingen zelf te bemerken en zich hieraan ter zijner tijd aan te passen..

Deze overeenkomst wordt toegepast zolang geen van de partijen de overeenkomst verbreekt. U kan deze overeenkomst verbreken op gelijk welk ogenblik door te stoppen met het gebruiken van deze website en alle materiaal die u van deze site hebt gedownload, uitgeprint of op een andere manier hebt bewaard, te vernietigen.

11. SPECIALE BEPALINGEN

De gebruiker gaat er mee akkoord dat deze overeenkomst kan worden overgedragen op een andere persoon.

12. JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Het Kroatische recht is bevoegd voor de uitlegging en toepassing van juridische kwesties in verband met de gebruiksvoorwaarden van het gepubliceerde materiaal op de Adriatic.hr website. Het gerecht in Split is exclusief bevoegd voor alle eisen en conflicten ontstaan ten gevolge van het gebruik van dit materiaal. 


Trogir, 25 januari 2001.

This website uses cookies to provide a better user experience and functionality. In addition, cookies are used to tailor advertising to you, both on our site and off it, through trusted partners. Learn more about cookies and how we use them by clicking here. By clicking the "I agree" button, you agree to the use of all cookies.

I accept and agree